lunes, 12 de julio de 2010

OPE

OPE 2008-MÉDICO DE FAMILIA
Publicado en DOG de 12 de Xullo Resolución coa baremación definitiva da fase de concurso e apertura de plazo para presentación de :
-declaración xurada baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado do servizo,mediante expediente disciplinario,de calquera servizo de saúde ou Admón. Pública nos seis anos anteriores á convocatoria,nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin,no seu caso,para a correspondente profesión.
-certificado médico oficial no que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da especialidade.

Plazo de presentación desde o 13 de Xullo ata o 13 de agosto de 2010.

OPE 2009
Publicado en DOG de 12 de Xullo Resolución coa baremación provisional da fase de concurso de diversas categorías,con un plazo de reclamación desde o 13 de xullo ó 23 de xullo de 2010.
-costureiro/a
-due en saúde mental
-fisioterapeuta
-grupo administrativo da F.A.
-perruqueiro/a
-técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía
-técnico/a especialita en hixiene bucodental

No hay comentarios:

Publicar un comentario