jueves, 27 de mayo de 2010

LA JETA DE LA CEMS

No Correo Galego de hoxe aparece o Sindicato CEMS pedindo que a reducción do 5% sexa LINEAL,¿ son os incrementos retributivos lineais?, agora nas duras somos todos iguais, o que hai que ver e oir. Nun estado democratico as cargas repartense proporcionalmente, a pretensión deste Sindicato é un insulto para o resto dos traballadores .
¡¡¡ un pouco de decencia, e menos desvergonza!!!

OPE FEAS .-LISTADOS

OS TRASCRIBIMOS CORREO DO SERGAS :Bos días: estaba previsto que mañana fora publicada no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se publican las puntuacións definitivas, así como as persoas definitivamente seleccionadas na OPE de as diversas categorías/especialidades de licenciados sanitarios (coa excepciíon de médicos de familia).

Nembargantes nos comunican dende o Diario Oficial de Galicia que a devandita publicación producirase o vindeiro luns, día 31 de maio.

MEDIDAS RECORTE SALARIAL

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) analiza el Real Decreto de materias extraordinarias para la reducción del déficit público, que se publicó el 24 de mayo de 2010 en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Asimismo, desglosa por categorías y niveles lo que va a suponer el recorte en la nómina de cada trabajador y trabajadora, cuya aplicación tendrá lugar a partir del próximo 1 de junio
La reducción aplicable a los distintos conceptos salariales, así como las formas en que ésta habrá de realizarse encuentra variaciones sustanciales en función de cuál sea la Administración sobre la que recae la aplicación de las medidas.
El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros dice establecer criterios de proporcionalidad, pero para el personal funcionario. Sin embargo, en cuanto al personal laboral la reducción se realiza sobre la masa salarial (5%), cuya aplicación individual se deberá negociar en los distintos ámbitos.
En cuanto a la aplicación de los recortes cabe destacar lo siguiente:
Común a todo el personal:
1. Los efectos de la reducción serán a partir del 1 de junio de 2010.2.No se aplicará la reducción a la paga de junio de 2010.3. La realización de los cálculos se hace de forma tal que, a efectos de “cuadrar” el porcentaje de descuento, es en la paga extraordinaria de diciembre de 2010 cuando se sufre un descuento que equilibra la reducción pretendida.
Personal funcionario y sometido a régimen administrativo y estatutario
1. Reducción en sueldo y trienio que va desde un 4,5% en el Grupo A1 a un 0,25% en el C2, manteniéndose invariable el Grupo E.2. Reducción del complemento de destino en un 5% en todos sus niveles, del 1 al 30.3. Reducción del complemento específico en un 5%.4. La reducción en los complementos de asignación Departamental (por ejemplo: productividad) se deja en manos del propio departamento, de tal modo que la afectación individual que de ello pueda seguirse se realizará de forma unilateral.
Personal laboral
1. Reducción del 5% de la masa salarial, conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales y gastos de acción social.2. Reducción de un 5% de todos los componentes retributivos integrados en nómina.3. Ese mismo 5% se aplica al personal de alta dirección, al no acogido a un convenio colectivo que no tenga consideración del alto cargo y al resto de personal directivo. (Aquí no se aplica la tan nombrada equidad y proporcionalidad, cuando los salarios de este personal son considerablemente superiores).4. El Real Decreto establece que la nómina del mes de junio se aplicará la reducción individualizada del 5% de las cuantías de todos los conceptos retributivos, lo que supone el límite máximo de la masa salarial, pero deja abierta la posibilidad de modificar la aplicación definitiva mediante la negociación colectiva.
Tal y como ya preveía la FSS-CCOO, el Real Decreto, por más que expresa vocación de aplicación universal, carece de instrumentos para hacerlo. De tal forma, la aplicación en su totalidad dependerá de cada comunidad y/o ente local.
Tan sólo resultará de aplicación obligada la reducción respecto de las cuantías del sueldo base, trienios y complemento de destino, por tratarse de cuantías que se fijan desde los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, falta el porcentaje de reducción de retribuciones que deberán aplicar las comunidades autónomas. En este sentido, el mismo Real Decreto Ley aconseja que el Complemento Específico se reduzca en el mismo porcentaje para todos los grupos (5%).
Con respecto al ámbito de afectación del Real Decreto Ley, la FSS-CCOO destaca que el texto excluye, en su Disposición Adicional Novena, al persona laboral no directivo de las sociedades mercantiles, al que se refiere el apartado Uno. g) del artículo 22 de la citada Ley, y al personal laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación.
Asimismo, la Disposición Adicional Tercera aplica los ajustes en materia retributiva a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y a sus entidades y centros mancomunados.
La FSS-CCOO anima a todos los trabajadores y trabajadoras a que participen en la huelga general convocada en el sector público el próximo 8 de junio para mostrar el rechazo a estas medidas por considerarlas injustas e ineficaces.
Para cualquier aclaración sobre la repercusión y aplicación del Real Decreto Ley en tu nómina acude a tu Sección Sindical de CCOO más cercana.

TRASLADOS OPE

CONCURSO DE TRASLADOS DE CATEGORÍAS PENDENTES DE CONVOCAR

Logo da última reunión co Sergas polo Concurso de Traslados,na que se lle solicita que oferten o 100% das vacantes existentes en cada categoría,e non solo as que ofertan a Ope,hoxe en Mesa Sectorial,o Sergas infórmanos que estivo valorando categoría por categoría e que deciden ofertar o 100% en determinadas categorías,que son:
-DUE
-TCAE
-Celador
-Fisioterapeuta
-Matronas
-TER
-TEL
-P.S.X.
-Médico de Familia
-Pediatría
-Pinche(excepto en Vigo que sacarán as 23 ofertadas a Ope).
No resto de categorías deciden non sacar o 100% das vacantes existentes porque son as categorías que asumen mais traslados de persoal de fora da CC.AA. co que non terían onde colocar aos aprobados da nosa OPE.
Para mais información pasade polas seccións sindicais

martes, 25 de mayo de 2010

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL CELADORES

Actualmente o Celador está no nivel 1, encuadrado en grupo E ou Agrupacions Profesionais o que non corresponde con ningunha titulación de FP.
O INCUAL pretende mantelos nese nivel e na familia de Servicios Socioculturales e a Comunidade, o que podia amparar actuacions, por parte da Administración a prescindir deste colectivo ou externalizar a sua contratación.
¿Que importancia ten para os Celadores a aprobación do nivel 2?
1.-Encuadramento no Grupo D.
2.-Recoñecemento profesional de todas as funcions que realiza na aitualidade
3.-Inclusión na Familia Sanitaria.

Para conquerir este obxetivo ¿que podemos facer?
1.-Retirada da Mesa daqueles Orgaismos que non teñen coñecemento adecuado destes profesionales.
2.-Paralización e devolución da Cualificación ,nivel 1 ó Incual
3.-Denunciar ante o Ministerio de Sanidad este desatino,os Celadores sempre formaron parte do SNS e asi queremos que sigan.

¡¡¡ NIVEL 2 PARA CELADORES XA !!!

jueves, 6 de mayo de 2010

Acoplamentos Internos.

O que vos vou a contar parece de coña, pero non o é.
Hoxe tivemos a xuntanza prevista con RRHH para rematar definitivamente cas bases do Acoplamento Interno.
Pois ben, compañeiros, rematar, rematamos, vamos ,quedando dacordo nas bases que rexiran a partir dagora os acoplamentos internos en este Complexo, por consenso decidíuse unanimemente que tamén podría participar o persoal laboral e funcionario.
Pero agora ven o bó: Informannos que acaban de recibir unha sentenza do TXG , declarando nulo o acoplamento interno do persoal sanitario feito fai dous anos. O que acabades de leer. O sindicato CSIF a pesares de haber votado a favor dese acoplamento na Comisión de Centro, o denuncia os tribunais e a Xusticia lle dá a razón e o declara nulo.
Así que agora, que queríamos resolver o acoplamento interno de PERSOAL NON SANITARIO que estaba pendiente , atopámponos con este ''pao'' que nos deixa sin saber como seguir, nin con este proceso nin co proceso que se levou a cabo e que fixo posible que máis de mil traballadores deste complexo acadaran súa praza por acoplamento.
Non non vemos o sindicalismo deste xeito, estamos para axudar os traballadores non para fastidialos, non xogamos a decir que sí nun lado e logo facer isto. A quen lle fan o xogo , ¿ a Administración? o a algún amiguiño?? Preguntámonos si pensaron en todos aqueles traballadores-compañeiros que se acoplaron e que desexan acoplarse.
Si algún traballador non está dacordo con algo, particularmente pode recurrir, pero un sindicato que manifesta co seu voto estar dacordo con algo, como é que despois o impugna nos tribunais.

Compañeiros e compañeiras xa sabedes a quen tedes, cando non saian os acoplamentos internos ou cando recurran a vosa praza acadada no derradeiro acoplamento , xa sabedes a quen tedes que reclamarlle.

Listados da OPE pendentes

Hoxe recibimos correo do SERGAS con respeto as preguntas de cando sairán os listados provisionais da fase de concurso que están pendentes, pois ben nos dicen que irán saíndo en canto os tribunais respectivos vaian facendo o seu traballo, non sairán en grupo senón primeiro aquelas que son menos persoal a baremar. Ó que pasa é que aínda non comenzaron a facelo, así que tranquilidade e a esperar.
Iremos informandovos.

miércoles, 5 de mayo de 2010

OPÈ FACULTATIVOS.

Hoxe recibimos correo do SERGAS no que comunica as datas de toma de posesión da OPE de FEAS, así como da incorporación dos traslados desa categoría:

''Informamosvos que a toma de posesión simultánea dos procesos de provisión de prazas do persoal Facultativo Especialista de Área do Servizo Galego de Saúde -relativos ao proceso selectivo correspondente á oferta de emprego público de 2008 e ao concurso de traslados de 2009- terá lugar o vindeiro mes de setembro.

A resolución definitiva de ámbolos dous procesos será dada a coñecer no próximo mes de xuño, de xeito que cada profesional coñeza, coa suficiente antelación, o centro no que pasará a prestar os seus servizos.

O obxectivo de esta medida é conseguir conxugar unha adecuada programación da actividade asistencial dos centros sanitarios co respecto ao dereito dos profesionais ao descanso vacacional que, sobre todo por razóns de conciliación da vida familiar e laboral dos profesionais do Servizo Galego de Saúde, ten lugar habitualmente nos meses de xullo e agosto.''

martes, 4 de mayo de 2010

negociacion do convenio privado da terceira idade

O pasado martes 29 de abril tivo lugar unha nova xuntanza da Mesa Negociadora através do AGA do Convénio Colectivo de Residencias Privadas da Terceira Idade. Como xa vos tiñamos comentado, por parte de CCOO e CIG tiñamos plena disposición a retomar as negociacións sempre e cando se cumpriran as seguintes premisas : 1º.- Establecer un calendário de negociación cunha xuntanza semanal mínima, e co compromiso de rematar a mesma antes da segunda quincena de maio. 2º.- Deixar ben claro que existe a total posibilidade de establecer melloras sobre os convenios galego e estatal, sen que a negociación sexa un corta-pega dos dous convénios. 3º.- Compromiso irrenunciable de manter a garantia de melloras do estatal recollida no artigo 5º e na Disposición Adicional 4º, sabedores que se non se mantén, este probablemente seria o último convénio galego do sector, vista a atitude desta patronal.
Lamentablemente, cumprironse as peores espectativas posibles, e a patronal non aceptou nengunha das premisas requeridas por nós. É máis, só está disposta a negociar sobre a sua plataforma, e non admite nengunha modificación que vaia máis alá dun pequeno retoque. E por suposto, quere suprimir a disposición adicional 4º.
Diante desta situación, non nos quedou máis remedio que dar por rematada a mediación no AGA, pola clara imposibilidade de chegar a un acordo minimamente razonable cunha patronal que cada dia que pasa máis chuleria e desprecio amosa cara aos traballadores do sector. Está claro que a esta patronal hai que poñela no seu sitio, e por parte de CCOO e CIG o primeiro paso que imos dar é presentar un conflito colectivo polo cal obriguemos á patronal a acudir a unha arbitraxe e esta determine os aspectos máis beneficiosos do Convénio estatal do sector que son de aplicación para nós, tal como establece o artigo 5º e a disposición adicional 4º do actual convénio.
Por parte de CCOO e CIG, a maiores deste conflito colectivo, tamén nos reservanos o direito a seguir coas mobilizacións necesarias para forzar a esta patronal a negociar un convénio digno. E destas mobilizacións xa informaremos. Igualmente, temos que dicir que cada vez entendemos menos a posición da UGT na Mesa e na negociación deste Convénio. Nen se mobiliza, nen denuncia, nen fala na Mesa, nen propón nada e nen dá a cara. Eles saberán as consecuencias dos seus actos.
¡POR UN CONVENIO DIGNO! ¡SOLUCION XÁ!

lunes, 3 de mayo de 2010

NOVAS OPE

CC.OO. INFORMA CALENDARIO OPE SERGAS 2008/2009

1.- LICENCIADOS SANITARIOS:

Primeira quincena de maio

- Publicación notas definitivas fase de concurso da OPE de FEAS.
- Publicación resolución provisional concurso de traslados de FEAS

Segunda quincena de maio

- Convocatoria concurso de traslados de atención primaria.

Segunda quincena de xuño

- Publicación resolución definitiva concurso de traslados de FEAS
- Publicación notas definitivas da fase de concurso de Médicos de Familia.
- Elección de destino de FEAS.

Pendente decidir data de toma de posesión de ámbolos dous procesos, que será comunicada a vindeira semana.

2.- RESTO DE CATEGORÍAS:

Primeira quincena de maio

-Publicación notas provisionais exercicios de carácter práctico (informática) de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais.
- Publicación notas provisionais do segundo exercicio do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

Segunda quincena de maio

- Convocatoria concurso de traslados.
-Publicación notas definitivas exercicios de carácter práctico (informática) de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais.
- Publicación notas definitivas do segundo exercicio do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

Primeira quincena de xuño

- Realización dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros.
- Publicación puntuacións provisionais dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros.

Segunda quincena de xuño

- Realización do terceiro exercicio e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.
- Publicación puntuacións definitivas dos exercicios de coñecemento de galego de grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, así como de coñecemento de galego e exercicio común da categoría de cociñeiros e apertura prazo de presentación de documentación da fase de concurso.
- Publicación notas provisionais do terceiro exercicio e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa.

Primeira quincena de xullo

- Publicación notas definitivas do terceiro exercicios e do exercicio de coñecemento da lingua galega do grupo técnico e grupo de xestión da función administrativa e apertura prazo de presentación de documentación da fase de concurso.