lunes, 7 de marzo de 2011


TRABALLADORES EVENTUAIS

O actual Pacto de Contratacións estase dende hai moitos meses negociando e MODIFICANDOSE en algúns apartados.

O apartado máis importante, e que máis emprego creaba, era o DESCANSO OBRIGATORIO cando se levaba máis dun ano contratado.
Na reunión do 17 de febreiro acordouse ELIMINALO co voto favorable de todos os sindicatos menos CC.OO e outro Sindicato.

A desaparición do descanso vai a supoñer a merma de contratados nas vindeiras listas, xa que actualmente ese descanso permite o acceso de moitos traballadores que relevan os que cumplen o DESCANSO DE 3 MESES.

Ante este panorama, dende CC.OO acordamos INFORMAR ós afectados e CONVOCAR CONCENTRACIÓN O DÍA 15 DE MARZO que se celebra unha xuntanza de Pacto Contratacions.MOBILIZATE E CONCENTRATE
AINDA ESTAMOS A TEMPO

ACUDE O DIA 15 AS 10,30 H O SERGAS.
SAN LÁZARO

ELECCIONS DE DESTINO

ELECCION DE DESTINO

Grupo Administrativo da Función Administrativa
Pinches
Tecnicos Especialistas en Hixiene Buco-Dental

DIA 9 AS 5 DA TARDE EN SAN LAZARO

Previsions.
Pendentes de publicar en DOG
eleccions de destino
TEL
TERAPEUTA OCUPACIONAL
MATRONA
Dia 10
Previsions pendentes de publicar en DOG

Acto de Elección de Destino para CELADORES

15 DE marzo

miércoles, 2 de marzo de 2011

AGRESIONS O PERSOAL SANITARIO

Federación de sanidade e sectores sociosanitarios. Sección sindical do CHUS ccoo.santiago@sergas.es
As agresións ó persoal do Sergas van en aumento e son noticia na prensa con demasiada frecuencia, polo que vemos necesario actualizar a información que todos temos que coñecer.
A violencia laboral pode ser fisica, psicolóxica e patrimonial, en calquera dos casos as pautas a seguir son as seguintes:
1.- Avisar o Servicio de Seguridade (si o houbere) e senon os Corpos de Seguridade do Estado se hai agresión fisica.
2.-Acudir ó Servizo de Urxencias para que emita o correspondente informe.
3.-Informar o Superior Xerárquico para que cubra o Anexo I e o remita a Xerencia Xeral, Servicio de Persoal e UPRL.
4.- Tramitar denuncia xudicial si procedese, xa que na actualidade os funcionarios, incluido o persoal interino e contratado están protexidos polo Codigo Penal ca nova figura de atentado.

EXERCE OS TEUS DEREITOS

PERMISOS TRABALLADORES EVENTUAIS

Federación de sanidade e sectores sociosanitarios. Sección sindical do CHUS ccoo.santiago@sergas.es


DEREITOS DOS EVENTUAIS “fora de cadro”


Todos os traballadores EVENTUAIS que soliciten permisos para examenes, formación etc.. teñen os mesmos dereitos que o Persoal fixo e interino.

En Sentencia do Xuzgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, con data 5 de marzo de 2010, un Recurso de Alzada interposto por CC.OO, desestimase a denegación de permiso para un eventual , baseandose en que no se pode discriminar os traballadores cun contrato de duraciòn determinada.
O EBEP determina que os traballadores interinos e eventuais seralle de aplicación o rexime xeral dos Funcionarios de Carreira (apartado 5, artigo 10) por razóns de non discriminacion