miércoles, 28 de julio de 2010

OPE 2009

OPE 2009


Mañá dia 29 de xullo sairá publicado no DOG:

o listado provisional de baremación da fase de concurso de matronas, logopedas e Técnico Especialista en Radioterapia.

- o listado definitivo da fase de oposición e apertura de prazo de presentación de méritos para a fase de concurso de: PSX, Aux. Administrativo, grupo A e B da Función Administrativo e Cociñeiros.

CONCURSO DE TRASLADOS

CONCURSO DE TRASLADOS

Publícase en DOG de 28 de Xullo Resolución da Dirección de Recursos Humanos do Sergas pola que se convoca Concurso de Traslados para a provisión de prazas de diversas categorías de persoal estatutario.

Cada concursante deberá cubrir unha única solicitude a través do FIDES axustándose ó modelo establecido e unha vez cuberta deberá imprimir copia en papel e presentala mediante Rexistro xunto coa documentación acreditativa.

DOCUMENTACIÓN:
-fotocopia de dni
-copia compulsada do nombramento en propiedade da categoría
-certificación orixinal expedida polo servizo de persoal do centro no que actualmente presta os seu servizos,conforme ó modelo establecido
-copia compulsada,no seu caso.dos diplomas acreditativos de ter superados os cursos de coñecemento da lingua galega
-documentación orixinal ou copias compulsadas dos méritos alegados.
-persoal en excedencia:copia compulsada da Resolución na que se lle concedeu a excedencia.
-persoal en reingreso provisional:copia compulsada da Resolución pola que se lle autorizou o Reingreso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:ata o 15 de Setembro de 2010.

Mesa Sectorial de onte

CC.OO. INFORMA
Mesa Sectorial 27 de xullo de 2010.


Na mesa sectorial celebrada hoxe o único punto na orde do dia era o Plan de ordenación de recursos humanos do persoal estatutario do SERGAS.

As organizacións sindicais da Mesa Sectorial pedímoslle a administración, de xeito unánime, que aprazara a aprobación tanto do Plan de ordenación de recursos como do proxecto de Xestión integrada das áreas sanitaria, e que debateramos os dous documentos en profundidade, tanto a súa redacción como o seu desrenrolo.
A directora de recursos humanos considerou que non había por qué facer mais debate no que atinxe ó documento base e que xa falariamos do resto, polo que non aceptou, de momento , o aprazamento solicitado. Finalmente dixo que o ía transmitir á Consellería e nos daría unha resposta.

Adxuntamos o texto do escrito entregado hoxe na Mesa Sectorial.

Non asinaremos nada que non sexa debatido coa representación legal dos traballadores e consultado con os profesionais que traballamos, e duramente, no Servicio galego de saúde.

lunes, 26 de julio de 2010

Concurso de Traslados.

CONCURSO DE TRASLADOS

1.- PREVISIÓN DE PUBLICACIÓN NO DOG: 28 DE XULLO

2.- BAREMO DE MERITOS:

2.1.- Personal licenciado sanitario (210 ptos)
2.1.1.- Experiencia profesional (ata un máx de 170 ptos)
2.1.2.- Coñecemento da lingua galega (ata un máx de 10 ptos)
2.1.3.- Formación (ata un máx de 20 ptos)
2.1.4.- Outras actividades (ata un máx de 10 ptos)

2.2.- Para o resto de categorías (260 ptos).
2.2.1.- Experiencia profesional (ata un máx de 250 ptos)
2.2.2.- Coñecemento da lingua galega (ata un máx de 10 ptos)

3.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 15 de Septembro.

4.-INSTRUCIÓNS PARA A CORRECTA CUMPRIMENTACIÓN DE INSTANCIAS:
4.1.- -Para obter/cubrir o formulario de solicitude de participación no concurso de traslados, deberá facelo a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES).
4.1.1. -Se posúe un certificado dixital ou DNI electrónico:
a) Acceda á páxina web do Servizo Galego de Saúde www.sergas.es
b) Na páxina inicial, no apartado Recursos Humanos, pulse o apartado "Oficina Virtual do Profesional (FIDES)"
c) No menú principal de FIDES, faga en "Concurso de traslados"
d) Neste punto aparecerá unha pantalla na que vostede terá que rexistrarse cos seus datos persoais para poder acceder ao asistente de xeración da solicitude.
e) Nas seguintes pantallas, o asistente serviralle de guía nos pasos necesarios para completar a solicitude.
f) Utilice a opción 'Imprimir' que aparece ao final do asistente (cuarto paso). Esta opción xera dúas copias do formulario, unha para entregar no rexistro e outra para o interesado.
4.1.2. - Se non posúe un certificado dixital nin DNI electrónico, a través da intranet do Servizo Galego de Saúde:
a) Acceda á "Oficina Virtual do Profesional (FIDES)" en http://fides
b) No menú principal de FIDES, faga en "Concurso de traslados"
c) Neste punto aparecerá unha pantalla na que vostede terá que rexistrarse cos seus datos persoais para poder acceder ao asistente de xeración da solicitude.
d) Nas seguintes pantallas, o asistente serviralle de guía nos pasos necesarios para completar a solicitude.
Utilice a opción 'Imprimir' que aparece ao final do asistente (cuarto paso). Esta opción xera dúas copias do formulario, unha para entregar no rexistro e outra para o interesado.
4.2. -Para aqueles concursantes provenientes do Sistema Nacional de Saúde, que non poidan acceder ao formulario de solicitude a través da Oficina Virtual do Profesional, habilitarase un enlace na páxina web do Sergas (www.sergas.es):
a) Acceda á páxina web do Servizo Galego de Saúde www.sergas.es
b) Na páxina inicial, no apartado Recursos Humanos, pulse o apartado "Concurso de traslados"
c) No apartado 'Impresos para a participación no proceso', na liña "Solicitude de participación", faga en "Cubrir o formulario de participación electrónico"
d) Neste punto aparecerá unha pantalla na que vostede terá que rexistrarse cos seus datos persoais para poder acceder ao asistente de xeración da solicitude.
e) Nas seguintes pantallas, o asistente serviralle de guía nos pasos necesarios para completar a solicitude.
f) Utilice a opción 'Imprimir' que aparece ao final do asistente (cuarto paso). Esta opción xera dúas copias do formulario, unha para entregar no rexistro e outra para o interesado.
EN CALQUERA CASO, RECORDE QUE:
Unha vez impreso o formulario de solicitude de participación debe ser presentado no rexistro xunto coa documentación solicitada nas bases da convocatoria do concurso de traslados.

Carreira Profesional Extraordinaria

CC.OO. INFORMA
MESA SECTORIAL 20 DE XULLO
CARREIRA PROFESIONAL EXTRAORDINARIA


CONVOCATORIA DE GRADOS PENDENTES

Ante a reclamación de CC.OO. da convocatoria pendente para solicitar o recoñecemento dos grados de carreira profesional extraordinaria, suspendidos unilateralmente polo SERGAS , na mesa sectorial do dia 20 de xullo de 2010, a administración comunicanos o seguinte:

A asesoría xurídica do SERGAS emiteu un informe ditaminando que non se poden abrir os prazos só para o recoñecemento do grao da carreira,sen recoñecemento económico,xa alteraria o pactado nos acordos de carreira profesional extraordinaria. Alegan que o recoñecemento do grao só a efectos administrativos pode dar lugar a inseguridade xuridica(reclamación da retribución correspondente)
A suspensión dos acordos retributivos levada a cabo unilateralmente polo SERGAS implicaba tamén a suspensión da carreira profesional extraordinaria.
O SERGAS insiste en que a carreira extraordinaria é unha foto fixa, e que agora só queda negociar a carreira ordinaria. Non se vai a completar a carreira extraordinaria.

CC.OO. solicitou dito informe.
CC.OO. desvincula o dereito a carreira profesional dos traballadores/as do Sergas aos acordos retributivos.
CC.OO. denuncia a discriminación que promove a Administración entre os traballadores/as do Sergas.

No mes de xuño CC.OO. iniciou a reclamación das convocatorias pendentes, agora temos que agardar a resposta do SERGAS ou o prazo de 3 meses de silencio administrativo para seguir adiante coas reclamacións, prazo que se cumpre o 2 de setembro, así que os manteremos informados dos seguintes pasos a dar a partir de dita data.

Pasade polas seccións sindicais de CC.OO. para mais información

jueves, 15 de julio de 2010

OPE e traslados médicos

O día 19 de xullo está previsto que sexan publicadas no DOG as seguintes resolucións:- Resolución definitiva do concurso de traslados de FEAS. no que se especifica o prazo de toma de posesión, que comenzará o día 13 de setembro, se ben daranse instruccións aos centros para que se proceda ao cese dos facultativos que cambien de destino o último día do prazo, é dicir, o 15 de setembro.

- Resolución definitiva da OPE de licenciados sanitarios no que se especifica o prazo de toma de posesión que comenzará o día 16 de setembro.

- Corrección de erros da resolución definitiva de Médicos de Familia.

programa aluga

SUBVENCIÓNS A PERSOAS TITULARES E INQUILINAS DAS
VIVENDAS ARRENDADAS NO PROGRAMA ALUGA (Resolución
do 9 de xullo. DOG 134 do 15 de xullo de 2010)
http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d
7/9635aaee2ab2a643c12577600065f073/$FILE/13400D016P092.PDF
OBXECTO
Convocatoria no exercicio 2010 das seguintes liñas de axuda:
1. Axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda
2. Subvención de obras e actuacións de reforma das vivendas
AXUDAS ÁS PERSOAS INQUILINAS
Poderán ser beneficiarias as persoas inquilinas e as unidades familiares ou de
convivencia que reúnan as condicións sinaladas no artigo 43.2º do Decreto 84/2010,
do 27 de maio. A contía determinarase de acordo co artigo 44 do mesmo decreto.
As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado (anexo I) nas oficinas do
IGVS ou en calquera rexistro da Xunta de Galicia. Xunto coa solicitude deberá
entregarse:
─ Declaración do IRPF de todos os membros ou declaración responsable dos
ingresos da unidade.
─ Declaración responsable da composición da unidade familiar e autorización
para solicitar as acreditacións relativas a ingresos e débedas (anexo IB).
─ Declaración responsable das subvencións, axudas ou ingresos solicitados e/ou
concedidos para a mesma finalidade (modelo IC).
─ No caso de solicitude por prórroga do contrato de arrendamento, ademais do
anterior, xustificantes de pagamento dos últimos doce meses dos recibos de
auga, electricidade e/ou gas.
As solicitudes deberán presentarse antes do día 10 do mes da data de efectos do
contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do Programa Aluga. No caso de
prórroga do contrato, a solicitude de axuda deberá presentarse antes do día 15 do
segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da
correspondente prórroga do contrato de arrendamento.
SUBVENCIÓNS DE OBRAS E ACTUACIÓNS DE REFORMA NAS VIVENDAS
Poderán ser beneficiarias as persoas físicas titulares dunha vivenda arrendada no
marco do Programa Aluga. A contía determinarase de acordo co artigo 40 do Decreto
84/2010, do 27 de maio.
As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado (anexo II) nas oficinas do
IGVS ou en calquera rexistro da Xunta de Galicia. Xunto coa solicitude deberá
entregarse:
─ Para o caso de non constar no expediente e de non autorizar a consulta
telemática da Administración, DNI ou NIE de todos os titulares da vivenda.
Secretaría de Política Social
Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia
─ Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico
mercantil, ademais dos xustificantes de gasto realizado. Deberán presentarse
os xustificantes do seu pagamento, xunto cunha relación dos xustificantes
achegados (anexo IIB).
─ Declaración responsable das subvencións, axudas ou ingresos solicitados e/ou
concedidos para a mesma finalidade (modelo IIC).
As solicitudes de subvención de obras e actuacións de reforma nas vivendas deberán
presentarse entre a data de formalización do primeiro contrato de arrendamento e o
día 15 do mes seguintes.

plan renove de gas

PLAN RENOVE DE INSTALACIÓNS INDIVIDUAIS DOMÉSTICAS
DE GAS EN GALICIA (Orde do 7 de xullo. DOG 134 do 15 de
xullo de 2010)
http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d
7/9635aaee2ab2a643c12577600065f073/$FILE/13400D003P006.PDF
OBXECTO
Axudas do programa de renovación dos equipamentos domésticos (caldeiras
ou quentadores) individuais de gas de circuíto aberto, cunha antigüidade maior
a quince anos, ou a substitución ou instalación dunha cheminea nunha
comunidade de veciños por novos equipamentos individuais de gas de circuíto
estanco.
CONTÍA DA AXUDA
A axuda acadará o 30% do investimento subvencionable, cun límite máximo de
1000 € no caso de substitución de equipamentos (caldeiras ou quentadores).
Se se trata da substitución ou a instalación dunha cheminea, a axuda será de
250 € por cada caldeira conectable á nova cheminea, cun máximo de 1500 €
por cada cheminea que instale a comunidade de propietarios.
BENEFICIARIOS
─ Propietarios de vivendas situadas en Galicia que procedan a renovar o
equipamento obxecto da subvención.
─ As comunidades de propietarios nas cales se proceda á substitución ou
instalación dunha cheminea.
SOLICITUDES
1. Comunidades de propietarios (chemineas):
a. Copia do DNI ou NIE do presidente da comunidade
b. Copia da acta de constitución da comunidade
c. Copia da acta na que se nomea o presidente da comunidade
d. Certificación do acordo adoptado por unanimidade pola comunidade de
propietarios no que se aceptan as bases da convocatoria
e. Certificación do presidente da comunidade acreditando o número de
caldeiras conectables e para subvencionar que se conectarán á nova
cheminea
f. Modelo de aceptación de condicións (anexo III)
g. Datos e características do equipamento que se pretende substituír e do
novo equipamento
h. Orzamento detallado das actuacións coa correspondente desagregación
do IVE
Secretaría de Política Social
Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia
2. Vivendas (caldeiras ou quentadores):
a. Copia do DNI ou NIE
b. Modelo de aceptación de condicións polo usuario (anexo III)
c. Datos e características do equipamento que se vai substituír e do novo
equipamento
d. Documentación acreditativa da antigüidade do equipamento que se vai
substituír
e. Copia da escritura da vivenda a nome do solicitante, ou recibo do
imposto de bens inmobles (IBI) a nome do solicitante
f. Orzamento detallado das actuacións coa correspondente desagregación
do IVE
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Os formularios de solicitude deberaos obter, cubrir, validar e imprimir o
solicitante a través da aplicación informática «Axudas virtual» (procedemento
IN411A-presentación electrónica), dispoñible no enderezo:
http://axudasindustria.xunta.es/att ou en
http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xunta-de-galicia,
usando a ligazón co procedemento IN411A.
A presentación farase por escrito ou en formato electrónico ante os rexistros da
Xunta de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2010.

lunes, 12 de julio de 2010

OPE

OPE 2008-MÉDICO DE FAMILIA
Publicado en DOG de 12 de Xullo Resolución coa baremación definitiva da fase de concurso e apertura de plazo para presentación de :
-declaración xurada baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado do servizo,mediante expediente disciplinario,de calquera servizo de saúde ou Admón. Pública nos seis anos anteriores á convocatoria,nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin,no seu caso,para a correspondente profesión.
-certificado médico oficial no que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da especialidade.

Plazo de presentación desde o 13 de Xullo ata o 13 de agosto de 2010.

OPE 2009
Publicado en DOG de 12 de Xullo Resolución coa baremación provisional da fase de concurso de diversas categorías,con un plazo de reclamación desde o 13 de xullo ó 23 de xullo de 2010.
-costureiro/a
-due en saúde mental
-fisioterapeuta
-grupo administrativo da F.A.
-perruqueiro/a
-técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía
-técnico/a especialita en hixiene bucodental

martes, 6 de julio de 2010

CCOO recurrira ante los tribunales el recorte salarial

CC.OO. implícase no deseño dunha estratexia colectiva de defensa dos empregados públicos en canto ó recorte salarial
.


RESPOSTA XUDICIAL DE CCOO DIANTE DOS RECORTES SALARIAIS DOS
EMPREGADOS E EMPREGADAS PÚBLICOSCCOO, ademais de instar diante do Valedor do Pobo a presentación dun Recurso de inconstitucionalidade fronte ao Real Decreto Lei 8/2010, coordinará o exercicio das accións colectivas que garantan plenamente a defensa xurídica dos dereitos dos afiliados e afiliadas.

Os servizos xurídicos de CCOO optan pola defensa colectiva por razóns de eficiencia e de oportunidade, pola amplitude dos colectivos afectados, a complexidade das normas e as súas aplicacións, e a necesidade de artellar unha estratexia coherente e coordinada.

Desde CCOO estamos a traballar con todos os esforzos na defensa da nosa posición de crítica e rexeitamento das medidas excepcionais e discriminatorias e do brutal ataque aos dereitos colectivos e individuais das persoas empregadas públicas.

viernes, 2 de julio de 2010

PREVISIONS OPE

As previsións sobre as publicacións que terán lugar no presente mes de xullo relativos á OPE e ao concurso de traslados do organismo:

1º.- Está previsto que o venres, día 9 de xullo , sexan publicadas no DOG as puntuacións provisionais da fase de concurso das seguintes categorías:
- Costureiro/a .
- Enfermeiro/a especialista en saúde mental .
- Fisioterapeuta .
- Grupo administrativo da función administrativa .
- Perruqueiro/a .
- Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía .
- Técnico/a especialista en hixiene bucodental .

2º.- Igualmente, o luns día 12 de xullo está previsto que sexan publicadas as puntuacións definitivas da fase de concurso da categoría de médico de familia de atención primaria e se abra o prazo dun mes para a presentación da documentación xustificactiva de que se compren os requisitos da convocatoria.

3º.- Sobre mediados de xullo serán publicadas as notas provisionais dos exercicios da parte xurídica (cociñeiros) e de coñecemento de galego das categorías de cociñeiro, grupo técnico, de xestión e auxiliar da función administrativa e de PSX. O prazo para a presentación da documentación da fase de concurso destas categorías estímase que sexa aberto sobre finais do mes de xullo.

4º.- Por outro lado se informa que na segunda quincena do mes de xullo poderán publicarse as baremacións provisionais dalgunha categoría máis.

5º.- Respecto a OPE de Psiquiatría do ano 2006 está prevista a publicación das puntuacións provisionais dos distintos exercicios para mediados de xullo.

6º.- Ase mesmo comunicase que o concurso de traslados para categorías de licenciados sanitarios de atención primaria e do resto de categorías (excepto FEAS) será convocado previsiblemente na segunda quincena do presente mes de xullo.

7º.- Finalmente, se estima que sobre mediados do presente mes de xullo serán publicados no D.O.G. as resolución definitivas do concurso de traslados de FEAS así como da OPE de FEAS. Nas devanditas resolucións se anunciarán as datas dos prazos posesorios de ámbolos dous procesos, que será o longo do vindeiro mes de setembro.

jueves, 1 de julio de 2010

carreira profesional extraordinaria


CARREIRA PROFESIONAL EXTRAORDINARIA DE PERSOAL SANITARIO DE FP, XESTION E SERVICIOS


Para todo persoal que no ano 2010 está pendente da publicación do seu recoñocemento de grao de carreira profesional extraordinaria.

Como xa sabedes , a Asesoría xurídica de CC.OO. fixo un informe onde se recoñece que habería dereito o recoñecemento do Grao por vía xudicial.
Plantexado o tema no SERGAS quedan en contestarnos.

Acudide a sección sindical de CC.OO e os informaremos sobre a peticion de recoñecemento da carreira profesional extraordinaria Grao IV