miércoles, 28 de julio de 2010

CONCURSO DE TRASLADOS

CONCURSO DE TRASLADOS

Publícase en DOG de 28 de Xullo Resolución da Dirección de Recursos Humanos do Sergas pola que se convoca Concurso de Traslados para a provisión de prazas de diversas categorías de persoal estatutario.

Cada concursante deberá cubrir unha única solicitude a través do FIDES axustándose ó modelo establecido e unha vez cuberta deberá imprimir copia en papel e presentala mediante Rexistro xunto coa documentación acreditativa.

DOCUMENTACIÓN:
-fotocopia de dni
-copia compulsada do nombramento en propiedade da categoría
-certificación orixinal expedida polo servizo de persoal do centro no que actualmente presta os seu servizos,conforme ó modelo establecido
-copia compulsada,no seu caso.dos diplomas acreditativos de ter superados os cursos de coñecemento da lingua galega
-documentación orixinal ou copias compulsadas dos méritos alegados.
-persoal en excedencia:copia compulsada da Resolución na que se lle concedeu a excedencia.
-persoal en reingreso provisional:copia compulsada da Resolución pola que se lle autorizou o Reingreso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:ata o 15 de Setembro de 2010.

No hay comentarios:

Publicar un comentario