viernes, 23 de abril de 2010

CONCURSO TRASLADOS FEAS

el lunes nos dice el sergas, que la previsión de la incorporación de traslados de Feas se mantiene para el mes de junio y que en 10 días ,más o menos(a contar desde el lunes 19).se publicarán los listados provisionales de concurso de traslados.O sea, el 29 de este mes.

Hicimos la pregunta al Sergas porque en diversos Servicios,los jefes,dicen que la incorporación es en Octubre,con lo cual los Feas que tenían solicitadas vacaciones en Mayo las están cambiando para el verano.

Resumen:siguen las mismas previsiones y en 10 días listados provisionales.

miércoles, 21 de abril de 2010

VACACIÓNS DO PERSOAL INTERINO DO XAP DDE SANTIAGO.

A Xerencia do XAP de santiago , enviou un escrito a todo o persoal interino, con referencia o disfrute do seu periodo vacacional.
Este sindicato , xa deixou constancia na xuntanza da Comisión de Centro que non estamos dacordo, primeiro porque estos temas deben negociarse con sindicatos e despois porque debe ser o propio traballador o que decida coñecendo o que pode ocurrir . Tras debatir o tema na xuntanza do luns, todos os sindicatos estivemos dacordo no mesmo plantexamento e así o trasladaremos a Xerencia o vindeiro luns.

lunes, 19 de abril de 2010

PRAZAS TRASLADOS PARA PRIMARIA DE SANTIAGO .

PRAZAS OFERTADAS A TRASLADOS EN PRIMARIA

Temos o listado de prazas susceptibles de sair a concurso de traslados na Xerencia de Atención Primaria de Santiago por localidades e categorías. O total é o que segue:

CATEGORIA Nº PLAZAS OCUPADAS
MÉDICOS DE FAMILIA 100
PEDIATRAS 9
ODONTOLOGO AP 1
A.T.S./D.U.E. 114
AUXILIAR ENFERMARIA 8
FISIOTERAPEUTA 12
HIXIENISTA DENTAL 4
MATRONA 3
PERSOAL SERVIZOS XERAIS 45
GRUPO AUX. ADMVO 1
TECNICO ESPEC. INFORMÁTICA 1
TRABALLADOR SOCIAL 1
CELADOR 5

Temos tamén as de Primaria de Vigo. Pasade polas seccións sindicais para máis información

viernes, 16 de abril de 2010

informacion da mesa sectorial do 14 de abril

RESUME MESA SECTORIAL DE ONTE DIA 14 DE ABRIL

Na orde do día da Mesa Sectorial o punto estrela foi a presentación do PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS do SERGAS, plan que colgamos no blog e asi podades facer alegacións antes do 25 de abril.

Dende CC.OO. resaltar varias cuestións que xa comentamos na Mesa como CC.OO. e en espera das alegacións que aportedes :

CC.OO. opina que a posta en marcha deste Plan vai a retrasar o funcionamento do día a día e seguir a retrasar todos os temas pendentes.
O Plan ten una vixencia 2010-2013, CC.OO. reclamamos que no seu desenvolvemento se priorice a Carreira Profesional e a Saúde Laboral.
O rexistro de persoal que propoñen limitase a unha cuantificación de recursos, non é una relación de postos de traballo, onde se enumere as características do posto e se ligue a saúde laboral. Fálase de facer isto para detectar necesidades pero non fala de dimensionamiento de plantillas.
Na parte de OPE e Traslados opinamos que está ben que se marquen periodicidades, nembargantes no apartado de traslados introducense novidades que debemos debatir profundamente entre todos
En cuanto a movilidade , la administración ten presa por regulala coa intención de poder mover a FEAS hacia os hospitales comarcais, tal e como lo expresa el documento, esta movilidade afecta a todas as categorías (os estatutos tamén o contemplan así como la Lei de Saúde)
Ademais a voluntariedade queda diluida na redacción.
Atentos ao apartado de xubilación , a regulación da prolongación da idade de xubilación coa coletilla de que o Xefe de Servicio que quixera prolongar no se quedaría coa Xefatura. Da xubilación parcial 3 liñas aludindo á Lei e , como podedes ler , ésta non contempla ol contrato de relevo para o Personal Estatutario....
Formación : fálase de Plans de acollida , formación continuada para o posto ( ¿que nos queren vender despois de visto o que se fai a cotío , sen ter en conta a opinión dos expertos nin a nosa como Organización ?) formación para Especialidades Sanitarias , neste último caso tanto a Federación de Sanidade xunto con Ensino , estamos a facer unha reclamación á figura do “colaborador docente” creada ao amparo dun Convenio da Consellería coa Universidad e coa que ningún está de acordo.
No apartado de absentismo , o único bo na nosa opinión , é o protocolo de atención aos traballadores no senso de acelerar probas ou consultas, algo que reclamamos varias veces desde CC.OO.
Da creación de Categorías de Saúde Laboral ( Técnicos Superiores en Prevención de Riscos e da súa oposición ( pola precariedade e inseguridade) só dicen que se farán , algo reclamado reiteradamente por CC.OO. así como o bo dimensionamento destas plantillas , pola repercusión obvia na saúde do resto de traballadores... Unha vez más so promesas ...
Na conciliación atentos á proposta : invertir do apartado de acción social na creación de Garderías e Centros de día nos hospitais....

jueves, 8 de abril de 2010

AXUDAS INDIVIDUAIS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA

AXUDAS INDIVIDUAIS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA
PERSOAL E ACCESIBILIDADE (Orde do 18 de marzo de 2010,
DOG nº 64)
http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/2
12f03d486d96597c12576fd0050f2c5/$FILE/06400D009P054.PDF
OBXECTO DAS AXUDAS
Axudas individuais en réxime de concorrencia competitiva, de carácter non
periódico, para persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas en
situación de dependencia, empadroadas en Galicia.
A finalidade das axudas é colaborar en determinados gastos, realizados no ano
2010, destinados a:
1. Apoiar á persoa con axudas técnicas ou productos de apoio.
2. Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a eliminación das barreiras
arquitectónicas e de comunicación da vivenda, así como mellorar a súa
accesibilidade.
3. Adquisición de próteses dentais e audífonos
Cada solicitante só poderá solicitar a axuda dun dos supostos recollidos
(segundo o anexo III da orde).
REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS
- Persoas cunha idade igual ou superior aos 65 anos na data de
publicación desta orde que acrediten a necesidade dunha axuda que
non estea incluída no ámbito doutras liñas de protección social ou
sanitaria.
- Persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, menores de 65
anos.
- Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia nos
seguintes graos:
o Grao III, niveis 1 e 2
o Grao II, niveis 1 e 2
- Residir en Galicia
- Que a renda per cápita da unidade familiar, non supere o 125% do
IPREM incluíndo as pagas extras. Cando a unidade estea constituída
por dous membros o límite será do 150% e cando sexa un só membro
elévase ao 175% do IPREM.
- Non ter percibido nos dous últimos anos axudas para o mesmo fin, salvo
que a adaptación ou axuda técnica sexa complementaria da anterior
concedida ou porque se solicite unha substitución debido a un
agravamento da situación do beneficiario.

Para máis información consultade o DOG ou pasade polas seccións sindicais.

axudas de apoio as mulleres que sofren violencia de xenero.

AXUDAS PERIÓDICAS DE APOIO A MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA
DE XÉNERO
(Resolución do 26 de marzo de 2010, DOG nº 61)
http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d
7/2504f794d5b6770ec12576f60067c2d7/$FILE/06100D005P043.PDF

OBXECTO
A finalidade das axudas é proporcionar apoio económico ás mulleres que
sofren violencia de xénero para garantirlles unhas condicións suficientes de
independencia económica respecto ao agresor que lle posibilite dar o primeiro
paso ou consolidar a ruptura dunha situación en que corren perigo. A axuda
consiste nunha contía económica destinada á beneficiaria de carácter
periódico, ata un máximo de 12 mensualidades. O cómputo do período comeza
o mes da solicitude.
Para máis información pasade polas seccións sindicais ou consultade o DOG que figura o comenzo da páxina.