miércoles, 2 de marzo de 2011

PERMISOS TRABALLADORES EVENTUAIS

Federación de sanidade e sectores sociosanitarios. Sección sindical do CHUS ccoo.santiago@sergas.es


DEREITOS DOS EVENTUAIS “fora de cadro”


Todos os traballadores EVENTUAIS que soliciten permisos para examenes, formación etc.. teñen os mesmos dereitos que o Persoal fixo e interino.

En Sentencia do Xuzgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra, con data 5 de marzo de 2010, un Recurso de Alzada interposto por CC.OO, desestimase a denegación de permiso para un eventual , baseandose en que no se pode discriminar os traballadores cun contrato de duraciòn determinada.
O EBEP determina que os traballadores interinos e eventuais seralle de aplicación o rexime xeral dos Funcionarios de Carreira (apartado 5, artigo 10) por razóns de non discriminacion

No hay comentarios:

Publicar un comentario